Søg
Close this search box.

Tillidsrepræsentant guide

Her kan du orientere dig om, hvilke krav der skal være opfyldt, for at du kan stille op som tillidsrepræsentant (TR) og hvordan du kan blive valgt TR.

1. Hvad skal være opfyldt, for at du kan stille op som tillidsrepræsentant (TR)?

For at du kan stille op som TR, skal nedenstående være opfyldt:

 • Du skal være aktivt medlem af PK og have fulde rettigheder.
 • Der skal være mindst fire sygeplejersker/radiografer ansat i det valgområde, hvor du stiller op. Hvis der ikke er ansat fire sygeplejersker/radiografer, er der mulighed for at indgå i et valgforbund med én eller flere andre PPK-organisationer
 • Er du ledende sygeplejerske/radiograf kan du ikke vælges som TR for medarbejderne men du har stemmeret til TR-valget.
 

2. Hvordan bliver du valgt til TR?

Du vælges som TR eller TR-suppleant i en periode på 2 år og genvalg kan selvfølgelig finde sted.

Opslag til TR-valget skal ske i så god tid, at alle medlemmer, der er berettigede til at stemme i valgområdet, har mulighed for at se det og afgive deres stemme. Har der ikke tidligere været en TR på din arbejdsplads, er det en god ide at kontakte fællestillidsrepræsentant (FTR) eller PK og fortælle om, at der bliver valg og at du stiller op til posten som TR.

Vær opmærksom på følgende:
 • At medlemmer der fx har barselsorlov, også har stemmeret (Kontakt eventuelt FTR eller PK hvis du er i tvivl)
 • At ikke organiserede sygeplejersker/radiografer har stemmeret. Det er en fast arbejdsretlig regel, at også uorganiserede medarbejdere har ret til at stemme, når der skal vælges TR.

Efter retspraksis skal proceduren blot sikre, at alle stemmeberettigede har mulighed for indflydelse på valget, herunder lejlighed til at opstille kandidater til TR hvervet.

Hvis man som TR stopper i en periode eller helt, indtræder TR suppleanten som TR i resten af perioden. Der eventuelt laves valg til TR-suppleant hvis denne er blevet TR. Suppleanter vælges også for 2 år ad gangen.

3. Hvor mange stiller op til valg?

Hvis der kun er en kandidat til henholdsvis posterne som TR og TR-suppleant, så send en mail rundt til alle stemmeberettigede med hensyn til at få afklaret, om der er flere kandidater til posterne.

Af mailen skal fremgå:
 • Navnet på kandidaten til TR
 • Navnet på kandidaten til TR-suppleant · Frist for anmeldelse af yderligere kandidater til posterne, Opstillingsliste til valg af TR
 • Oplysning om, at de to navngivne personer betragtes som valgt ved fredsvalg, hvis der ikke anmeldes flere kandidater inden for fristen (I så fald skal valgets resultat meddeles PK)
 

Mailen ophænges også i personalerummet eller lignende. Dermed har alle mulighed for at se, at der skal være valg.

4. Hvordan kan valget afvikles, når der er flere kandidater?

Er der flere kandidater til posterne som TR og TR suppleant, kan valget ske på flere måder.

Man kan lave en stemmeboks, holde et valgmøde med de stemmeberettigede eller foretage valget via mail.

4.1 Stemmeboks

Procedure.

Den fungerende TR eller FTR udsender en Bcc mail til alle stemmeberettigede minimum 2 uger før (Hvis du føjer en modtagers navn til feltet Bcc (blind carbon copy) i en mail, sendes der en kopi af meddelelsen til modtageren, men dette navn er ikke synligt for andre modtagere af meddelelsen.) 

Denne mail skal indeholde oplysninger om, at der skal være valg, og hvem der er opstillede kandidater (med valgoplæg) samt, at valgproceduren er tilrettelagt med stemmeboks.

Følgende dokumenter skal anvendes:

 

Derudover skal mailen indeholde navn på to uvildige stemmetællere (Der er intet krav om det skal være en fagperson blot de begge er uvildige og godkendt af kandidaterne. Kan der ikke blive enighed om stemmetællere anviser PK disse.) tidsfrist for stemmeafgivelse samt tidspunkt for offentliggørelse af valgresultatet.

 • I mailen kan det være en god ide at skrive mailadressen på kandidaterne, så de stemmeberettigede inden valget kan stille afklarende spørgsmål direkte til dem
 • Der opsættes en tydelig stemmeboks, hvori de stemmeberettigede kan lægge deres stemmeseddel inden den angivne tidsfrist
 • Stemmerne tælles op af den fungerende TR (eventuelt FTR hvis der ikke er en TR eller hvis den fungerende TR er kandidat) og stemmetællerne
 • Valgets resultat meldes ud til alle stemmeberettigede på mail

 

4.2 Valgmøde med de stemmeberettigede

Procedure.
 • Fungerende TR (eventuelt FTR) indkalder alle stemmeberettigede til et valgmøde med tilmelding, så det sikres, at valget bliver repræsentativt. Med det menes, at der bør være et flertal af de stemmeberettigede til stede på valgmødet
 • Kandidaterne præsenterer deres valgoplæg og svarer på spørgsmål fra de stemmeberettigede
 • To stemmetællere vælges i og blandt de stemmeberettigede
 • Der kan afgives stemme via en fuldmagt
 • Valget af TR/TR-suppleant gennemføres ud fra de opstillede kandidater via håndsoprækning eller stemmeseddel
 • Stemmerne tælles op af de valgte stemmetællere
 • Valgresultatet bekendtgøres på mødet og senere via en mail til alle stemmeberettigede – så de, der ikke deltager på valgmødet, får besked

Følgende dokumenter skal anvendes:

 

4.3 Valg via mail

Procedure.

Er valgområdet spredt på flere matrikler, kan et valg via mail være en god ide.

Den fungerende TR eller FTR udsender en Bcc mail til alle stemmeberettigede minimum 2 uger før. Denne mail skal indeholde oplysninger om, at der skal være valg samt, at valgproceduren er tilrettelagt via mail.  (Hvis du føjer en modtagers navn til feltet Bcc (blind carbon copy) i en mail, sendes der en kopi af meddelelsen til modtageren, men dette navn er ikke synligt for andre modtagere af meddelelsen.)

Kandidater som stiller op, skal tilkendegive deres kandidatur inden for en tidsfrist på to uger fra modtagelsen af valg mailen.

 • Derefter udsendes en ny mail med kandidatnavne (med valgoplæg) og tidsfrist for tilbagemelding om, hvem man stemmer på. Derudover skal mailen indeholde navn på to uvildige stemmetællere5, tidsfrist for stemmeafgivelse samt tidspunkt for offentliggørelse af valgresultatet.
 • I mailen er det en god ide at skrive mailadressen på kandidaterne, så de stemmeberettigede inden valget kan stille afklarende spørgsmål direkte til dem
 • Man sender en stemme mail til fungerende TR (eventuelt FTR hvis der ikke er en TR eller hvis den fungerende TR er kandidat) og cc til PK (sl@pk.gl).
 • Efter tidsfristens udløb tælles stemmerne sammen og resultatet meldes ud i en efterfølgende mail
 • Stemmerne tælles op af den fungerende TR (eventuelt FTR hvis der ikke er en TR eller hvis den fungerende TR er kandidat) og stemmetællerne

Følgende dokumenter skal anvendes:

 

5. Ved stemmelighed.

Uanset hvordan valget foregår, skal der foretages skriftligt omvalg, når der er stemmelighed, også selv om første afstemning foregik skriftligt.

PK kontaktes i dette tilfælde.

6. Hvem skal vide, at du er valgt til TR?

Du skal umiddelbart efter valget orientere din leder samt PK om TR-valget. Se anmeldelsesblanket

Når PK har modtaget din orientering, meddeler vi din arbejdsgiver meddeler om valget kan godkendes af PK (Den udvidede TR beskyttelse træder først i kraft når PK har godkendt valget.). Din arbejdsgiver har derefter 3 uger til at gøre eventuel indsigelse mod dit valg til TR eller TR-suppleant.

Lederen kan gøre indsigelse, hvis du f.eks. ikke opfylder et af de ovennævnte krav eller hvis dit valgområde ikke er oprettet.

7. Når du er valgt TR?

Som nyvalgt på posten kan der være mange spørgsmål, der melder sig. Der holdes et TR møde hver måned hvor du er velkommen. Forudsætningen er, at din arbejdsplads giver dig lov til at deltage f.eks. i forhold til at der skal være nok på arbejde mens du er til TR-møde. Når du er registreret som TR, har du mulighed for at logge ind på DSR site ‘TR-kompasset’, hvor du finder nyttig viden og hjælp til at komme godt i gang med TR-hvervet.

Når du er godkendt som TR eller TR-suppleant, vil du modtage et brev fra PK med flere informationer om, hvordan du kommer godt i gang med dit hverv som TR eller TR-suppleant. Det vil ske ca. 4 uger efter, at du har indsendt din anmeldelsesblanket.

OBS! anmeldelsesblanket arbejdes der på, indtil da, skal der sendes en mail.