Søg
Close this search box.

Vedtægter

for Peqqissaasut Kattuffiat/Grønlands Sygeplejerskeorganisation

§ 1. Navn

Organisationens navn er Peqqissaasut Kattuffiat.
Peqqissaasut Kattuffiat har hjemsted i Grønland.
Peqqissaasut Kattuffiat er partipolitisk uafhængig.

§ 2. Formål

Peqqissaasut Kattuffiats formål er:

 • at samle Grønlands sygeplejersker og radiografer til varetagelse af disses faglige, løn- og ansættelsesmæssige og organisatoriske interesser, samt at fremme et godt kollegialt sammenhold,
 • at føre forhandlinger med myndigheder og arbejdsgiveres om løn- ansættelses- og pensionsforhold for sygeplejersker og radiografer,
 • at arbejde for sygeplejens fortsatte udvikling gennem uddannelse og forskning i sygeplejen,
 • at afholde kurser og møder samt formidle information af faglig og organisatorisk art,
 • at udgive et blad for sygeplejersker,
 • at etablere samarbejde med organisationer i ind- og udland,
 • at markere sygeplejefaglige synspunkter i grønlandsk sundhedspolitik.

§ 3. Medlemmer

Som aktive medlemmer kan optages:

 • Sygeplejersker, der i henhold til Landstingsforordning nr. 7 af 30. oktober 1995 om sygeplejersker autorisation og virke, har ret til at udøve virksomhed som sygeplejerske.
 • Sygeplejestuderende, der er under uddannelse i medfør af gældende grønlandsk lovgivning, jf. dog regler vedrørende optagelse for sygeplejestuderende.
 • Radiografer i Grønland, der er ansat efter overenskomst eller aftale indgået af Peqqissaasut Kattuffiat.

Stk. 2. Som passive medlemmer kan optages sygeplejersker og radiografer, som ikke er i funktion, er overgået til anden beskæftigelse el.lign., herunder pensionister. Dog kan som passive medlemmer ikke optages personer, som efter Peqqissaasut Kattuffiats opfattelse i kraft af deres ansættelsesforhold kan have interessekonflikter i forhold til Peqqissaasut Kattuffiat.

Stk. 3.  Som æresmedlemmer kan optages både fungerende og ikke fungerende sygeplejersker og radiografer, der af bestyrelsen vurderes at have ydet en ekstraordinær indsats for sygeplejen eller radiologien i Grønland. Alle medlemmer af Peqqissaasut Kattuffiat kan indstille personer til æresmedlemskab af organisationen. Indstillingen skal begrundes.

Bestyrelsen tildeler æresmedlemskab, der bekræftes af medlemmet på den næstkommende ordinære generalforsamling. Æresmedlemskabet er kontingentfrit, og æresmedlemmet nyder samme rettigheder som et passivt medlem af Peqqissaasut Kattuffiat.

§ 3.a. Regler om sygeplejestuderende

Sygeplejestuderende ved Ilisimatusarfik kan optages som enkelt-medlemmer i Peqqissaasut Kattuffiat.

Stk. 2. Til varetagelse af de sygeplejerstuderende medlemmers interesse i Peqqissaasut Kattuffiat opretter de sygeplejestuderende medlemmer et ”Fællesråd”.

Stk. 3. Fællesrådet udarbejder vedtægter, der ikke må stride imod til enhver tid gældende vedtægter for Peqqissaasut Kattuffiat.

Stk. 4. Fællesrådets bestyrelse (eller tilsvarende) består af 1 medlem samt en suppleant for denne, valgt af og ud fra hvert hold af de sygeplejestuderende medlemmer.

Stk. 5. Blandt bestyrelsesmedlemmerne udpeges en repræsentant samt en suppleant for denne til Peqqissaasut Kattuffiats bestyrelse. Såfremt de studerendes bestyrelsespost ikke kan besættes, tilfalder pladsen de øvrige medlemmer.

Stk. 6. Repræsentanten er fuldgyldigt medlem af Peqqissaasut Kattuffiats bestyrelse (med de rettigheder og pligter dette medfører), og repræsenterer ligeledes de sygeplejestuderendes medlemmer på Peqqissaasut Kattuffiats generalforsamling.

Stk. 7. Sygeplejestuderende medlemmer har observatørstatus ved Peqqissaasut Kattuffiats bestyrelsesmøder og generalforsamlinger.

§ 4. Rettigheder og pligter

Alle aktive autoriserede medlemmer er stemmeberettigede til organisationens tillidsposter efter de i disse vedtægter indeholdte regler. Valgbarhed til formand og bestyrelse er betinget af bopæl i Grønland på opstillingstidspunktet.Såfremt et bestyrelsesmedlem ophører med at have bopæl i Grønland, udtræder dette medlem automatisk og straks af bestyrelsen.

Stk. 2. De aktive, autoriserede medlemmer modtager Peqqissaasut Kattuffiats emblem. Emblemet er Peqqissaasut Kattuffiats ejendom og tilbageleveres ved overgang til passivt medlemskab, udmeldelse, udelukkelse eller død.

Stk. 3. Aktive medlemmer må kun tage ansættelse i stillinger, hvorom der med Peqqissaasut Kattuffiat er indgået aftale/overenskomst om løn-, ansættelses- og pensionsvilkår.

Stk. 4. Medlemmerne har pligt til at underrette Peqqissaasut Kattuffiats sekretariat om ændringer i registrerede oplysninger, herunder adresseændringer samt overgang til anden stilling eller andet arbejdsområde.

Stk. 5. Stemme- og opstillingsberettigede, er kun medlemmer, der ikke er i restance ud over 2 måneder. Jf. også § 6, stk. 2 samt bestyrelsens forretningsorden.

Stk. 6. Alle aktive medlemmer har ret til bistand fra organisationen i konkrete individuelle ansættelsesretslige tvister, såfremt tvisten konstaterbart er opstået efter medlemmets indmeldelse i Peqqissaasut Kattuffiat.

§ 5. Udmeldelse

Udmeldelse kan ske med minimum én måneds varsel til udløbet af marts, juni, september eller december måned. Meddelelse herom skal være skriftligt og sendes til Peqqissaasut Kattuffiats sekretariat.

Skt. 2. Udmeldelse kan dog ikke finde sted fra det tidspunkt, der er varslet konflikt mellem Peqqissaasut Kattuffiat og en arbejdsgiver, inden for hvis område det pågældende medlem er beskæftiget, og indtil konflikten er ophørt.

§ 6. Udelukkelse

Et medlem, der har undladt at betale for mere end tre måneder svarende til et kvartal, udelukkes som medlem til betaling har fundet sted.

Stk. 2. Et medlem, der overtræder Peqqissaasut Kattuffiats vedtægter, eller nægter at efterkomme en af organisationen lovlig truffet beslutning, kan af bestyrelsen udelukkes som medlem af Peqqissaasut Kattuffiat.

Stk. 3. Et medlem, der indtil videre mister retten til at udøve virksomhed, udelukkes som medlem af Peqqissaasut Kattuffiat.

Stk. 4. Et medlem, der frivilligt har fraskrevet sig retten til at udøve virksomhed, eventuelt for en tidsbegrænset periode, udelukkes som aktivt medlem af Peqqissaasut Kattuffiat, men kan overgå til passivt medlemskab efter de regler, som er fastsat i § 3, stk. 3. Et passivt medlem kan under de omstændigheder, som omtales i § 3, stk. 2, udelukkes som medlem af Peqqissaasut Kattuffiat.

Stk. 5. Bestyrelsens beslutning efter stk. 2 kan af det pågældende medlem indankes for den første ordinære generalforsamling. Anken har opsættende virkning, såfremt klagen er fremsat senest 4 uger efter beslutningen om udelukkelsen.

Stk. 6. Eksklusion af et bestyrelsesmedlem sker efter samme regler som eksklusion af andre medlemmer, idet bestyrelsens beslutning kræver mindst 2/3 flertal. Anken får ikke opsættende virkning.

§ 7. Kontingent

Kontingentet fastsættes af generalforsamlingen.

Stk. 2. De nærmere regler for kontingentindbetaling fastsættes af bestyrelsen.

Stk. 3. Bestyrelsesformanden kan bevilge kontingentfrihed eller kontingentnedsættelse, når ganske særlige forhold taler herfor.

§ 8. Tillidsrepræsentanter

På et hvert tjenestested, hvor der er beskæftiget aktive medlemmer, vælges der én eller flere tillidsrepræsentanter efter nedenstående regler.

Stk. 2. Valg af tillidsrepræsentanter finder sted i overensstemmelse med den til enhver tid gældende aftale mellem Grønlands Landsstyre og Peqqissaasut Kattuffiat om tillidsrepræsentanter.

Stk. 3. Det øverste ledende medlem inden for én institution eller lignende kan ikke vælges, og har ikke stemmeret til hvervet som tillidsrepræsentant.

Stk. 4. Valg af tillidsrepræsentant og suppleant for denne sker for en 2-årig periode. Genvalg kan finde sted. I tilfælde af vakance indtræder suppleanten for den resterende del af valgperioden og foranlediger, at der vælges en ny suppleant.

Stk. 5. Medlemmernes fællestillidsrepræsentant samt suppleant for denne vælges af og blandt de aktive medlemmers valgte tillidsrepræsentanter på institutionen/tjenestestedet. Med hensyn til valgperioder og genvalg gælder samme regler som for tillidsrepræsentanter.

Stk. 6. Umiddelbart efter valget er den afgående/nytiltrådte tillidsrepræsentant pligtig til skriftligt at underrette Peqqissaasut Kattuffiats formand om resultatet af valget. Såfremt den valgte tillidsrepræsentant eller -/suppleant ikke kan godkendes, foranlediger formanden, at der afholdes omvalg.

Stk. 7. Peqqissaasut Kattuffiat meddeler arbejdsgiveren samt den afgående og den tiltrædende tillidsrepræsentant, om valget kan godkendes.

§ 9. Bestyrelsen

Organisationens arbejde ledes af en bestyrelse på højst 7 og mindst 4 medlemmer, inklusive 1 medlem valgt af og blandt de sygeplejestuderende medlemmer af Peqqissaasut Kattuffiat. Såfremt de studerendes bestyrelsespost ikke kan besættes, tilfalder pladsen de øvrige medlemmer.

Stk. 2. Alle aktive medlemmer, samt pensionister er valgbare og valgberettigede til bestyrelsen.

Stk. 3. Som suppleanter til bestyrelsen betragtes de kandidater, som uden af opnå valg har opnået det højeste antal stemmer. Antallet af suppleanter kan ikke overstige antallet af bestyrelsens medlemmer.

Stk. 4. Ordinært valgt til bestyrelsen finder sted hvert 3.år. I 2020 vælges 3 medlemmer og i 2021 vælges 3 medlemmer. Anmeldelse som kandidat sker til Peqqissaasut Kattuffiat senest den 10. september i valgåret. Valget skal være afsluttet inden generalforsamlingen. Såfremt der kun er anmeldt det antal kandidater, der som maksimum skal være i bestyrelsen, er disse valgt uden afstemning. Peqqissaasut Kattuffiats formand foranlediger omvalg, hvis der ikke er anmeldt det maksimale antal kandidater. Bestyrelsen består efter et omvalg af de her valgte kandidater, dog mindst 4 medlemmer.

Generalforsamlingen orienteres om sammensætningen af den nyvalgte bestyrelse.

Den nyvalgte bestyrelse træder i funktion straks efter generalforsamlingen.

Stk. 5. Ordinært valg af formand finder sted i 2007 og herefter hvert 3. år.

Anmeldelse som kandidat sker i Peqqissaasut Kattuffiat senest den 10. september i valgåret.

Valget skal være afsluttet inden generalforsamlingen. Såfremt der kun er anmeldt én formandskandidat, er denne valgt uden afstemning.

Generalforsamlingen orienteres om valg af ny formand.

Den nyvalgte formand træder i funktion straks efter generalforsamlingens afslutning.

Stk. 6. Fratræder formanden inden for valgperioden, indtræder næstformanden i formanden sted, indtil der er valgt ny formand. Er perioden frem til næste formandsvalg mere end 6 måneder plus løbende måned foretages der ekstraordinært formandsvalg.

Der følges regler som ved ordinært valg af formand fraset tidsfrister, der afhængig af situationen fastsættes af bestyrelsen. Resultat af valg offentliggøres umiddelbart efter stemmeoptælling, og den nyvalgte formands tiltrædelsestidspunkt er løbende måned plus en måned.

Ved ekstraordinært valg af formand, sidder formanden frem til det tidspunkt, hvor der vil være ordinært valgt af formand.

Stk. 7. De nærmere regler for valg fastsættes af bestyrelsen.

Stk. 8. Valgperioden for såvel formandsvalg som bestyrelsesvalg er 3 år, genvalg kan finde sted.

Stk. 9. På bestyrelsens konstituerende møde vælges en næstformand.

Stk. 10. Såfremt et medlem af bestyrelsen, uden meddelt forfald udebliver fra to på hinanden følgende bestyrelsesmøder, kan bestyrelsen fratage medlemmet dets mandat, således af suppleanten overtager dette.

Stk. 11. Der kan i en valgperiode foretages supplerende valg til bestyrelsen, hvis bestyrelsesmedlemmernes antal grundet fratræden, orlov, sygdom m.m. kommer under 4, og/eller medfører et mærkbart nedsat aktivitetsniveau, og der med det ordinære valg ikke er valgt suppleanter, der kan indtræde i bestyrelsen.

Der følges regler som ved ordinært valg fraset tidsfrister, der afhængig af situationen fastsættes af bestyrelsen.

§ 10. Bestyrelsens forretningsorden

Bestyrelsen afholder minimum 10 planlagte ordinære møder årligt, eller i øvrigt så ofte formanden skønner det nødvendigt. Ekstraordinært møde afholdes, såfremt mindst halvdelen af bestyrelsens medlemmer skriftligt over for formanden fremsætter krav herom, vedlagt motiveret dagsorden.

Stk. 2. Bestyrelsens møder ledes af formanden, og ved dennes forfald af næstformanden. Bestyrelsen er beslutningsdygtigt, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede. Enhver afgørelse træffes ved simpel stemmeflerhed. Bestyrelsen fastsætter i øvrigt selv sin forretningsorden.

§ 11. Bestyrelsens opgaver

Bestyrelsen leder organisationen i overensstemmelse med vedtægterne og de af generalforsamlingen trufne beslutninger, og har den fulde bemyndigelse til at handle på organisationens vegne.

Stk. 2. Bestyrelsen kan, ved underskrift af formanden (ved dennes forfald: næstformanden i forening med yderligere to bestyrelsesmedlemmer), forpligte organisationen i økonomiske anliggender. Ved køb, salg, pantsætninger og andre dispositioner over organisationen tilhørende fast ejendom, kræves der underskrift af samtlige bestyrelsesmedlemmer.

Stk. 3. Bestyrelsen har ansvaret for, at de af organisationens midler, som ikke er fornødne i den daglige drift, anbringes på betryggende måde, enten i værdipapirer, ejendomme eller på tilsvarende måde som umyndiges midler. Kontante penge, for hvilke der ikke er umiddelbar anvendelse, skal anbringes i anerkendt bank eller sparekasse.

Stk. 4. Den arbejdende formand aflønnes af PK. Lønnen fastsættes af rammer, fastsat af generalforsamlingen.

Stk. 5. Bestyrelsesmedlemmerne kompenseres af PK, for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste i forbindelse med deltagelse i bestyrelsesseminarer.

§ 12. Generalforsamlingen

Generalforsamlingen har den øverste myndighed i alle Peqqissaasut Kattuffiats anliggender, for så vidt de ikke bringes til urafstemning.

Stk. 2. Generalforsamling afholder hvert år i oktober eller november. På generalforsamlingen forelægges organisationens regnskab i revideret stand, og der aflægges beretning om organisationens virksomhed.

Stk. 3. Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes, når bestyrelsen finder det nødvendigt, og skal indkaldes, såfremt en fjerdedel af medlemmerne skriftligt fremsætter krav herom med motiveret dagsorden.

Stk. 4. Indkaldelse til den ordinære generalforsamling skal ske med et varsl på mindst 30 dage og mindst 14 dages varsel til en ekstraordinær generalforsamling. Generalforsamlingen indkaldes med angivelse af dagsorden. Med indkaldelsen følger de rettidigt indkomne forslag, eventuelle konsekvensberegninger samt andet relevant materiale.

Forslag, herunder forslag til vedtægtsændring, skal være organisationen i hænde senest den 1. september.

Stk. 5. Alle tilstedeværende, aktive medlemmer og pensionister på generalforsamlingen har stemmeret. Der kan dog stemmes ved fuldmagt efter de af bestyrelsen fastsatte regler. Alle tilstedeværende på generalforsamlingen har taleret.

Stk. 6. Afgørelser på generalforsamlingen træffes ved simpel stemmeflerhed, jf. dog § 19 om Vedtægtsændringer samt § 20 om Opløsning.

Stk. 7. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig med de fremmødte inkl. fuldmagter.

Stk. 8. Generalforsamlingens dagsorden skal indeholde følgende punkter:

 1. Valg af ordstyrer.
 2. Valg af stemmetællere. I det år, der går forud for henholdsvis bestyrelsesvalg, formandsvalg og urafstemning i forbindelse med overenskomstresultat, vælges stemmetællere.
 3. Godkendelse af generalforsamlingens forretningsorden.
 4. Godkendelse af dagsorden.
 5. Formandens mundtlige beretning.
 6. Godkendelse af bestyrelsens skriftlige beretning.
 7. Nedsættelse af eventuelle udvalg.
 8. Forelæggelse og godkendelse af rammebudget og revideret regnskab, herunder fastsættelse af kontingent samt henlæggelse til Garantifonden.
 9. Indkomne forslag. Forslag med økonomiske konsekvenser behandles under punkt 8.
 10. Valg af statsautoriseret revisor og to kritiske revisorer samt suppleanter for disse to.
 11. Eventuelt
   

 

§ 13. Urafstemning

En på generalforsamlingen behandlet sag skal bringes til urafstemning blandt medlemmerne, når mindst 1/3 af de på generalforsamlingen tilstedeværende medlemmer forlanger det, eller ¼ af organisationens medlemmer skriftligt forlanger dette.

Inden 14 dage efter en generalforsamling, på hvilken der er truffet en beslutning om urafstemning, drager bestyrelsen omsorg for afstemningens afholdelse.

Såfremt flertallet af de afgivne stemmer er imod den trufne beslutning, er denne bortfaldet.

Stk. 2. Forhandlingsresultater i forbindelse med indgåelse af overenskomster sættes til urafstemning. Bestyrelsen drager om sorg for, at der senest 8 dage efter forhandlingernes afslutning foretages urafstemning blandt de stemmeberettigede, aktive autoriserede medlemmer samt radiografer.

Stk. 2. a. Afgørelse træffes ved simpel stemmeflerhed blandt de modtagne stemmer.

Stk. 3. Vedrørende opløsningen af organisationen, jf. § 20, drager bestyrelsen omsorg for, at der senest 8 dage efter generalforsamlingens beslutning herom afholdes urafstemning.

§ 14. Forholdet til andre organisationer

Med generalforsamlingens bemyndigelse kan bestyrelsen indgå aftaler:

 1. Om gensidigt automatisk medlemskab med andre sygeplejeorganisationer.
 2. Om forhandlingsretten for medlemmer inden for fast afgrænsede ansættelsesområder, hvorved denne overføres til andre organisationer ved en gensidig grænseaftale eller ved kollektiv indmeldelse i en anden organisation.
 3. Om associeringsordninger og lignende med andre organisationer, hvis medlemmer er beskæftiget inden for beslægtede områder.
 4. Om kollektivt medlemskab i nationale og internationale organisationer.

§ 15. Garantifonden

Af de aktive autoriserede medlemmers kontingent henlægges årligt en af generalforsamlingen fastlagt procentdel til konsolidering af fondens midler.

Stk. 2. Garantifondens renter og øvrige afkastninger kan ikke anvendes til Peqqissaasut Kattuffiats almindelige drift.

Stk. 3. Garantifondens midler anbringes i overensstemmelse med den i § 11, stk. 3 angivne retningslinjer.

Stk. 4. Garantifonden administreres af bestyrelsen.

§ 16. Hjælpe- og Solidaritetsfonden

Af de aktive, autoriserede medlemmers kontingent henlægges årligt en af bestyrelsen fastlagt procentdel støtte for autoriserede medlemmer, der på grund af sygdom, arbejdsløshed eller lignende er kommet i økonomiske vanskeligheder.

Stk. 2.  Bestyrelsen udformer retningslinjer for ansøgning og tildeling af fondsmidler herfra.

§ 17. Stipendiefonden

 Af de aktive, autoriserede medlemmers kontingent henlægges årligt en af bestyrelsen fastlagt procentdel til støtte for de pågældende medlemmers faglige udvikling samt studieture(e) i såvel ind- som udland.

Stk. 2. Bestyrelsen udformer retningslinjer for ansøgning og tildeling af fondsmidler herfra.

§ 18. Regnskab og revision

Peqqissaasut Kattuffiats regnskabsår er kalenderåret.

Stk. 2. Forinden nyt regnskabsår påbegyndes, forelægge detailleret budgetforslag til godkendelse i bestyrelsen.

Stk. 3. Ved hvert regnskabsårs afslutning opstilles driftsregnskab og status, der godkendes af bestyrelsen, dog således at regnskabet inden forelæggelse er revideret af den af generalforsamlingen valgte statsautoriseret revisor.

Stk. 4. Regnskabet forelægges de på generalforsamlingen valgte kritiske revisorer.

§ 19. Vedtægtsændringer

Forslag til vedtægtsændring skal være organisationen i hænde senest den 1. september.

Stk. 2. Vedtægtsændring kan kun ske, såfremt 2/3 af de på generalforsamlingen afgivne stemmer er for ændringen.

§ 20. Opløsning af Peqqissaasut Kattuffiat

Såfremt generalforsamlingen med mindst 2/3 majoritet måtte vedtage opløsning af organisationen, skal bestyrelsen foranledige afholdt urafstemning i henhold til reglerne herom. Til gyldig beslutning om organisationens opløsning kræves dog, at mindst ¾ af samtlige stemmeberettigede medlemmer ved urafstemningen stemmer herfor. Vedtages det herefter at opløse Peqqissaasut Kattuffiat, skal en i den anledning ekstraordinær indkaldt generalforsamling træffe afgørelse om anvendelse af organisationens formue.

§ 21. Fortolkningstvivl

Uoverensstemmelser vedrørende fortolkninger af disse vedtægter afgøres af bestyrelsen ved simpel stemmeflerhed. Dog skal afgørelsen af den foreliggende fortolkningstvivl henlægges til generalforsamlingen, såfremt blot et bestyrelsesmedlem fremsætter ønske herom. I så tilfælde skal bestyrelsens afgørelse dog have gyldighed, indtil denne måtte blive ændret af generalforsamlingen.

Generalforsamlingen træffer ved simpel stemmeflerhed endelig afgørelse vedrørende den indankede fortolkningstvivl.

§ 22. Ikrafttrædelse

Vedtægterne træder i kraft umiddelbart efter Generalforsamlingens afslutning torsdag den 1. november 2016.

Vedtaget på generalforsamlingen i Nuuk, den 1. november 2018

Underskrevet af Ken Jensen Formand                               Advokat Britta Keldsen, dirigent