Søg
Close this search box.

Om PK

Det er i samarbejde og fællesskab med medlemmerne, at Peqqissaasut Kattuffiat opnår de bedste resultater og derfor er det af stor betydning at du melder dig ind.

Peqqissaasut Kattuffiat har med sin søsterorganisation – Dansk sygeplejeråd en kollektiv samarbejdsaftale.

Peqqissaasut Kattuffiat er også en del af Sundhedskartellet/ Peqqinnissaq Pillugu Kattuffiit i Grønland, som er et forhandlingsfællesskab, hvis vigtigste opgave er at sikre de tilsluttede medlemsorganisationer størst mulig indflydelse på overenskomster og aftale forhandlinger i Grønland.

Fortolkning

/uoverensstemmelser samt medlemsservicering

 • Fortolkning af overenskomst generelt.
 • Fortolkning/udfyldning af enkelte bestemmelser (hvornår har man ret til hvilke ydelser/rettigheder).
 • Bistand i disciplinærsager/afskedigelsessager.
 • PK som part i afskedigelsesnævnssager.
 • PK som mandatar/”advokat” for det enkelte medlem i konfliktsituationer det enkelte medlem kan være i, i forhold til arbejdsgiver.
 • Rekvirering af og samarbejde med PK’s advokat i komplicerede afskedigelsessager.
 • Forberedelse og gennemførelse af faglig-strid sager, dvs. organisationsforhandlinger med arbejdsgiver samt voldgiftsager.
 • Gennemgang/kontrol af alle ansættelsesbreve + ændringer af ansættelsesbreve ved ny ansættelser og omplaceringer.
 • Fortolkning af lønsedler, bistand til udfyldelse af tjenestetidsskemaer.
 • Gennemgang/kontrol af stillingsopslag.
 • Besvarelse af daglige henvendelser fra medlemmer og ikke mindst fra ansøgere med forespørgsler om løn- og andre ansættelsesvilkår. Henvendelserne sker såvel ved personlig fremmøde, som elektronisk pr. mail, almindelig post eller pr. telefon.
 • Medlemsregistrering
 • Emblemhåndtering
 • Via PK’s samarbejdsaftale med Dansk Sygeplejeråd modtager alle medlemmer Tidsskriftet for Sygeplejersker.
 • Udgivelse af PK’s fagblad Tikiussaq.
 • Udgivelse af jævnlige PK-orienteringer/Nyhedsbreve.

Driftsopgaver

Økonomistyring: betalinger, bogføring, investeringer. Budgetlægning og budgetopfølgning. Regnskabsaflæggelse.

Anden drift: løbende sikring af vedligehold og drift af PKs ejendomme, kontorfaciliteter, maskinpark (EDB, fax, telefon m.v.) m.v.

Organisatoriske

forhold og relationer til andre samarbejdsparter

Faste møder samt andre aktiviteter med udarbejdelse af dagsorden + bilag – gennemførelse af mødeaktiviteten – udarbejdelse af referat samt implementering af de beslutninger der træffes:

 • PK-bestyrelsesmøder ( 2 gange pr. måned).
 • PPK-bestyrelsesmøder (1 gang pr. måned).
 • Tillidsrepræsentantmøder (1 gang pr. måned).
 • Bestyrelsesmøde i Den Fælles Ferierejsefond ( ca. 1 gang hver anden måned).
 • Generalforsamlingen (1 gang pr. år).
 • Tillidsrepræsentantkursus (1 gang om året).
 • Valg til PKs bestyrelse (hvert andet år).
 • Samråd med andre organisationer i Nuuk ( ca. 1 gang pr. måned).
 • Deltagelse i Dansk Sygeplejeråds kongres ( 1 gang hvert andet år).
 • Møder og drøftelser efter behov med Dansk Sygeplejeråd.

Andet

Repræsentant i Grønlands Hjemmestyres Lønningsråd.
Dommer i Tjenestemandsretten.

Udarbejdelse af statistisk materiale om sygeplejerskers ansættelsesvilkår m.v.
Dertil kommer ad hoc deltagelse i forskellige arbejdsgrupper samt deltagelse ad hoc med offentlige myndigheder og arbejdsgivere om forskellige forhold vedrørende sygeplejerskers løn- og øvrige ansættelsesvilkår.