Om PK
Det er i samarbejde og fællesskab med medlemmerne, at Peqqissaasut Kattuffiat opnår de bedste resultater og derfor er det af stor betydning at du melder dig ind.

Peqqissaasut Kattuffiat har med sin søsterorganisation – Dansk sygeplejeråd en kollektiv samarbejdsaftale.

Peqqissaasut Kattuffiat er også en del af Sundhedskartellet/ Peqqinnissaq Pillugu Kattuffiit i Grønland, som er et forhandlingsfællesskab, hvis vigtigste opgave er at sikre de tilsluttede medlemsorganisationer størst mulig indflydelse på overenskomster og aftale forhandlinger i Grønland.

Fortolkning/uoverensstemmelser samt medlemsservicering.

 • Fortolkning af overenskomst generelt.
 • Fortolkning/udfyldning af enkelte bestemmelser (hvornår har man ret til hvilke ydelser/rettigheder).
 • Bistand i disciplinærsager/afskedigelsessager.
 • PK som part i afskedigelsesnævnssager.
 • PK som mandatar/”advokat” for det enkelte medlem i konfliktsituationer det enkelte medlem kan være i, i forhold til arbejdsgiver.
 • Rekvirering af og samarbejde med PK’s advokat i komplicerede afskedigelsessager.
 • Forberedelse og gennemførelse af faglig-strid sager, dvs. organisationsforhandlinger med arbejdsgiver samt voldgiftsager.
 • Gennemgang/kontrol af alle ansættelsesbreve + ændringer af ansættelsesbreve ved ny ansættelser og omplaceringer.
 • Fortolkning af lønsedler, bistand til udfyldelse af tjenestetidsskemaer.
 • Gennemgang/kontrol af stillingsopslag.
 • Besvarelse af daglige henvendelser fra medlemmer og ikke mindst fra ansøgere med forespørgsler om løn- og andre ansættelsesvilkår. Henvendelserne sker såvel ved personlig fremmøde, som elektronisk pr. mail, almindelig post eller pr. telefon.
 • Medlemsregistrering
 • Emblemhåndtering
 • Via PK’s samarbejdsaftale med Dansk Sygeplejeråd modtager alle medlemmer Tidsskriftet for Sygeplejersker.
 • Udgivelse af PK’s fagblad Tikiussaq.
 • Udgivelse af jævnlige PK-orienteringer/Nyhedsbreve.

Driftsopgaver.

Økonomistyring: betalinger, bogføring, investeringer. Budgetlægning og budgetopfølgning. Regnskabsaflæggelse.

Anden drift: løbende sikring af vedligehold og drift af PKs ejendomme, kontorfaciliteter, maskinpark (EDB, fax, telefon m.v.) m.v.
Organisatoriske forhold og relationer til andre samarbejdsparter:

Faste møder samt andre aktiviteter med udarbejdelse af dagsorden + bilag – gennemførelse af mødeaktiviteten – udarbejdelse af referat samt implementering af de beslutninger der træffes:

 • PK-bestyrelsesmøder ( 2 gange pr. måned).
 • PPK-bestyrelsesmøder (1 gang pr. måned).
 • Tillidsrepræsentantmøder (1 gang pr. måned).
 • Bestyrelsesmøde i Den Fælles Ferierejsefond ( ca. 1 gang hver anden måned).
 • Generalforsamlingen (1 gang pr. år).
 • Tillidsrepræsentantkursus (1 gang om året).
 • Valg til PKs bestyrelse (hvert andet år).
 • Samråd med andre organisationer i Nuuk ( ca. 1 gang pr. måned).
 • Deltagelse i Dansk Sygeplejeråds kongres ( 1 gang hvert andet år).
 • Møder og drøftelser efter behov med Dansk Sygeplejeråd.

Andet

Repræsentant i Grønlands Hjemmestyres Lønningsråd.
Dommer i Tjenestemandsretten.

Udarbejdelse af statistisk materiale om sygeplejerskers ansættelsesvilkår m.v.
Dertil kommer ad hoc deltagelse i forskellige arbejdsgrupper samt deltagelse ad hoc med offentlige myndigheder og arbejdsgivere om forskellige forhold vedrørende sygeplejerskers løn- og øvrige ansættelsesvilkår.