Rådet har medvirket til følgende konklusion i arbejdsgruppen om aktiv dødshjælp i 2020:

Indstilling vedrørende lovliggørelse af aktiv dødshjælp Arbejdsgruppen ser ikke noget grundlag for en lovliggørelse og indførelse af aktiv dødshjælp. Indstillingen begrundes blandt andet med, at dødende og alvorligt syge generelt har god adgang til gratis behandling og medicin i Det Grønlandske Sundhedsvæsen, og at der ikke synes at være et større ønske i befolkningen om en sådan mulighed. Det vurderes derimod, at det eksisterende palliative tilbud er utilstrækkeligt. En udvidet palliativ indsats anses som et væsentligt mål, hvis samfundet skal kunne sikre alle borgere en værdig afslutning på livet. Arbejdsgruppen finder, at Det Grønlandske Sundhedsvæsen bør forestå udviklingen af retningslinjer og procedurer inden for det palliative område. Arbejdsgruppen har ikke fundet grundlag for at ændre den nuværende lovgivning om patienters retsstilling. Gruppen mener, at loven allerede giver mulighed for at tilbyde uafvendelig døende den nødvendige palliative indsats. Det er arbejdsgruppens indstilling, at de eksisterende rammer bør anvendes fuldt ud inden ny lovgivning diskuteres og indføres. Arbejdsgruppen har i drøftelserne om en eventuel indførelse af aktiv dødshjælp lagt særlig vægt på, at aktiv dødshjælp og assisteret selvmord vil være vanskeligt at forene med de grundlæggende værdier og kulturen, som det grønlandske samfund er bygget op omkring.” (Februar 2020) Belysning af aktiv dødshjælp og den palliative indsats dk.pdf (naalakkersuisut.gl)