pk.gl

Overenskomst


Overenskomst 2020 – se alle de nye aftaler her:

Sygeplejersker og Radiografer

Sundhedsassistenter

Kost- og Ernærings- og Sundhedsfaglige

Jordemødre

Fysioterapeuter

Ergoterapeuter

Bioanalytikere

Herunder tjenestemandsaftaler:

Justeringsaftale

Klasificeringsaftale

Supplerende pension


Overenskomstforhandling 2016

Kære PK/PPK medlem, overenskomstforhandlingerne for den kommende overenskomst 2016 –er gået i gang.

Der er indsamles, krav, holdes møder, der forhandles – du kan på nedenstående, se hvordan tidslinjen for hele overenskomstforhandlingsprocessen ser ud:

Tidslinje for OK forhandlinger 2016

Overenskomstforhandlinger og andre løbende forhandlinger
Peqqissaasut Kattuffiat forhandler overenskomster og andre aftaler for medlemmerne.
Forberedelsen, forhandlinger og efterfølgende opfølgning på aftaler og deres overholdelse afkræver sekretariatet et stort arbejde.
Alt forhandlingsarbejde ønsker PK, at effektuerer i tæt samarbejde, dialog og god tone med de respektive partere. Pk sætter en ære i, at opnå de bedst mulige aftaler for medlemmerne.

Generelle overenskomstfornyelser hvert 2. eller 3. år.

  • Opsigelse af overenskomster og aftaler.
  • Indsamling af krav fra medlemmerne samt mandatfastsættelse.
  • Bearbejdning af kravene i form af prioritering, etablering af argumentation og dokumentation for de enkelte krav samt økonomiske konsekvensberegninger.
  • Selve forhandlingen om ny overenskomst med Grønlands Landsstyre: Strategi- og taktikplanlægning, selve forhandlingen med løbende justering og afklaring af forhandlingspositioner, afslutning af forhandling, forelæggelse af resultat, evt. afstemning om resultat, udmøntning af resultat i form af udarbejdelse af nye overenskomster og aftaler.

Løbende forhandlinger i overenskomstperioden, hvor proceduren i store træk er som ovenfor

  • Klassificering af nye tjenestemandsstillinger.
  • Pulje- eller andre omklassificeringsforhandlinger.
  • Lønfastsættelse ved forhandling af nyoprettede overenskomststillinger.
  • Forhandling af funktionsbestemte tillæg.
  • Forhandling/fortolkning om arbejdstid/rådighed/vagttjeneste m.v.
  • Forhandling om anciennitet.

Praktiske forhold

A-kasse
Begrebet eksisterer ikke i Grønland. Man tilrådes ikke at melde sig ud af DSA inden evt., udrejse, idet man ikke vil kunne melde sig ind igen under opholdet i Grønland. Ved udrejse fra Danmark til Grønland, skal man derfor fortsat betale til Danske Sygeplejersker Arbejdsløshedskasse (DSA), hvilket ikke er ensbetydende med samtidig betalt kontingent til DSR eller PK. Medlemskontingentet af DSR eller PK, er et selvstændigt kontingent der ikke har indflydelse på DSA kontingentet.

Autorisation
Sygeplejersker skal have grønlandsk autorisation for at få ansættelse og arbejde som sygeplejerske i Grønland, du finder information og ansøgningsskema på Landslægembedet’s hjemmeside her: www.nun.gl Hvis du har en nordisk autorisation, kan du umiddelbart få en grønlandsk autorisation – da Grønland har indgået en aftale med de nordiske lande.

Arbejdspladser og praktisk info
Sygeplejersker kan få ansættelse i det offentlige, enten i en af de fire kommuner’s eller i Det Grønlandske Sundhedsvæsen, som er den største arbejdsplads for ansatte under PK overenskomst.
PK opfordrer ved ansættelse i Grønland den enkelte sygeplejerske til at kontakte den lokale sygeplejefaglige leder, for spørgsmål om jobbet. Ligeledes opfordrer PK til at du selv gennemgår din ansættelseskontrakt eller får assistance af Pk til dette, for at sikre at indplacering, tillæg osv. er helt som det skal være, inden du skriver under og eventuelt opsiger dit job
Bolig: Hvis der til en stilling anvises bolig, står det i jobopslag og ansættelsesskrivelsen og der betales efter gældende regler.

Skat
Fuld skattepligt påhviler personer, der har bopæl i Grønland, eller opholder sig i Grønland i mindst 6 måneder uden anden afbrydelse end ferie og lignende. Se link til SKAT, Grønland.
Det grønlandske Sundhedsvæsen, har udarbejdet en håndbog om at flytte til Grønland, med rigtig god og praktisk information om bl.a. arbejdspladsen, bolig, skat, rettigherder, geografien, samt en beskrivelse af de forskellig arbejdspladser i landet, du finder den her KLIK HER

Forsikring

Ansatte i Grønland er dækket af den lovpligtige arbejdsgiver forsikring, således du er dækket hvis du er så uheldig at komme ud for en anerkendt arbejdsskade. Se www.cfa.gl
For dine private forsikringer, anbefales det at du kontakter dit eget forsikringsselskab, da der i nogle forsikringsaftaler er begrænsninger i forhold til udrejse og bosættelse i Grønland.