Formandens mundtlige beretning Generalforsamlingen 2014

 

Ærede medlemmer, ærede gæster.

 

Det er mig en stor glæde at kunne byde jer velkommen til denne 23. ordinære generalforsamling i Peqqissaasut Kattuffiat.

 

Bestyrelsen har i det forgangne år bestået af følgende: formand Inuuti Fleischer; Ken Jensen, næstformand og bestyrelsesmedlemmerne Britt Hjort Christensen, Pauline Olesen, Dorthe Møller, Olga P. Berthelsen og Hannah Højgaard Pedersen.

Året der er gået siden sidste generalforsamling vil jeg beskrive således:

 

Sekretariatet blev fuldtallig pr. 1.april 2014, efter 15 måneder, hvor jeg har siddet alene i sekretariatet.

PK ansatte Anette Melchior Jensen, tidligere arbejdsmiljøkonsulent i Sundhedsvæsenet. Således fik vi ansat en, der havde kendskab til det grønlandske sundhedsvæsen gennem flere år, hvilket ansættelsesudvalget satte stor pris på.

Bestyrelsen har i det forgangne år arbejdet ud fra en handleplan, som blev udformet umiddelbart efter sidste års seminar og generalforsamling, hvor vores fokus- og indsatsområder har været branding af organisationen, både internt i PK og eksternt.

PPK og dermed PK har mødtes med Naalakkersuisoq for Sundhed og Infrastruktur og ligeledes haft møde med Familie- og Sundhedsudvalget. Budskabet var at politikerne gerne må bruge os som en vidensbank i forhold til sundhedspolitik. Det er vores oplevelse, at dette budskab er der blevet taget positivt imod, men det har endnu ikke udmøntet sig i konkrete handlingsplaner.

PK, bestyrelse og tillidsrepræsentanter inviterede Naalakkersuisoq for Sundhed og Infrastruktur til vores mini-seminar, som vi afholdte 7. og 8. maj. Det var en positiv oplevelse, at møde den øverste politisk ansvarlige og have mulighed for at stille spørgsmål, begge veje. Lad os få mere af den salgs!

Året har været præget af meldinger om pres på arbejdspladser og dermed presset vores medlemmer. Der har været politiske målsætninger, der skulle opfyldes, der skulle effektiviseres og rationaliseres. Der er ikke ændringer i personaleressourcerne, det er de samme der skal løbe hurtigere. De knokler derud ad. Det er ikke rimeligt! Det er helt klart min holdning, at kommunikationen til tider ikke har været optimal fra øverste ledelse til medarbejderne ude i praksis. Jeg har talt med mange medlemmer, som føler et kæmpepres, netop fordi der ikke har været forventningsafstemninger på de forskellige niveauer. Det har været svært for vores medlemmer og andre faggrupper i dels sundhedsvæsenet dels kommunerne, at se målet. Flere er gået ned med stress og været langtidssygemeldt, og dette på alle niveauer. Jeg har opfordret medlemmer, der blev stresssyge om at få det anmeldt som arbejdsbetinget stress. Når det bliver anmeldt, bliver det nemmere for os som faglig organisation og så sandelig arbejdsgiver, at kunne forholde sig til det og forhåbentlig sammen i dialog søge at få løst årsagen, så vi så vidt muligt undgår stressramte medlemmer. Ellers må vi til at kigge på de vilkår, medarbejder/medlemmer arbejder under.

Hvis målet skal nås, fordrer det i høj grad, at der sker prioriteringer og dette i tæt dialog og samarbejde med medarbejderne! Det vil skabe motiverede og engagerede medarbejdere.

PK agter i løbet af vinteren at lave en ny trivselsundersøgelse, hvor der også vil blive spurgt ind til ledelse, om man vil en medarbejdertilfredsundersøgelse. PK ser med stor alvor på det psykiske arbejdsmiljø, og det er en af PK’s målsætninger at medvirke til, at der er et godt psykisk arbejdsmiljø på arbejdspladser og god ledelse!

Ytringsfriheden har været under pres, og det var med stor glæde, vi modtog Ombudsmandens afgørelse for ikke så længe siden, i forhold til medarbejdere, der havde udtalt sig om arbejdspladsen og ledelsen. Medarbejderne fik en advarsel fra ledelsen, men efter Ombudsmandens afgørelse, blev advarslerne trukket tilbage. Så længe leve demokratiet og vores retssikkerhed. Der var en del presseomtale.

Lige før jul sidste år, faldt der også en afgørelse i en sag vedr. løntilbagesøgning, hvor vores medlem stod til at skulle tilbagebetale ca.kr.167.000,00 for for meget udbetalt løn over flere år. Vores medlem blev frikendt, hvilket vi naturligvis var rigtig glade for, og vi er stolte af og glade for, at vi tog sagen op. Processen har varet i lidt over 2 år. Det må videre være selvstyrets konklusion, at dommen kunne accepteres, den er i hvert fald ikke anket.

I den lidt kedeligere ende har PK kæmpet forgæves for en tjenestemandsansat leder i Sermersooq kommune der med et trylleslag pludselig skulle rykke til Paamiut til en efter PK’s vurdering klart anden stilling end den hun kom fra i Nuuk. Sagen nåede desværre aldrig for domstolene, da tjenestemanden blev afskediget allerede fordi hun ikke ønskede at flytte til Paamiut alene med en måneds varsel. Jeg er personligt meget ked af den behandling vort medlem fik fra sin arbejdsplads gennem mange år og vi har fra sekretariatets side forsøgt at støtte hende så godt vi kunne og med de midler vi havde. Vi må imidlertid tage til efterretning at de af jer der er tjenestemænd i meget høj grad skal ”tåle” at flytte rundt i hvert fald inden for kommunegrænsen og muligvis inden for landegrænsen. Lad os håbe det var en enlig svale fra Kommuneqarfik Sermersooqs side.

Der er fortsat kæmpe udfordringer i forhold korrekt præsteret lønudbetaling. Efter flere møder med sundhedsledelsen og styrelsen for Økonomi- og personales styrelseschef Lars Dencker er det nu aftalt, at jeg som formand for PK og PPK hver måned sender til styrelseschefen samtlige lønsedler fra PK’s og PPKs medlemmer, hvor der er fejl i lønsedlerne. Jeg vil hermed gerne opfordre jer til at hjælpe mig i dette arbejde. Så hvis der er fejl i din løn så lad os det endelig vide. Det er nu vinduet er åbnet til styrelsen – lad os ikke forspilde denne mulighed.

PPK og dermed PK har sendt flere sager i voldgift, som vi håber kan komme i voldgiftsretten umiddelbart efter nytår. Sagerne drejer sig om forkert udbetalt løn i mange forskellige variationer. Jeg håber at jeg til næste års generalforsamling kan orientere jer nærmere om sagens udfald og jeg håber selvfølgelig særligt at det bliver en positiv orientering J

PK er flyttet ind i nye lokaler. Huset på C.P. Holbøllsvej er solgt, efter bestyrelsen har gennemdiskuteret dette. Det er vores mål, at vi sammen med andre faglige organisationer kan være fælles om et organisationernes hus og drage nytte af stordriftsfordelene. Organisationernes Hus, hvor vi alle er samlet, får en stor signalværdi ud ad til. I disse tider, er det vigtigt at stå sammen, vi har alle et medansvar for at vores land klarer sig rimeligt socialt og økonomisk Grønland er et stort land men med en lille befolkning og det er en af mine visioner som formand for PK at vi sammen med de øvrige faglige organisationer gennem stordriftsfordele kan optimere ikke blot vores politiske målsætninger men også vore dagligdags praktiske udfordringer. Sammen står vi stærkest.

Vi er nu med en arbejdsgruppe, og der er udsigter til at fællesskabet kan være i et samlet fælles hus allerede om 2,5 år.

Afslutningsvis vil jeg sige tak til Birgit Lynggaard for oplægget om etik i sygeplejen, som jeg er sikker på vil inspirere os i det videre arbejde i forbindelse med evt. oprettelse af et sygeplejeetisk råd i PK. Det er min uforbeholdne mening, at vi er nødt til at italesætte etikken både i sygeplejen og hos befolkningen i vort land.

PK har sagt ja til at være vært for det næste nordiske netværksmøde i sygeplejeetisk råd til næste efterår i 2015. Det bliver et rigtig stort og spændende arrangement, der også sætter både Grønland og PK verdenskortet også! Jeg håber at se jer alle sammen til dette møde næste år og jeg vil ikke skjule, at jeg er rigtig rigtig stolt af at vi fra PK’s side har forpligtet os til værtsskabet for arrangementet selvom jeg er sikker på vi flere gange vil tænke puuuhaaaa. Jeg er helt sikker på at det bliver et godt og vellykket arrangement som vi alle kan være stolte af.

PK’s bestyrelse og TR vil det næste år arbejde med kommunikation, herunder at få ledelsen i særligt sundhedsvæsenet i tale på en assertiv måde.

Jeg er stolt af jer, der er ude ved borgerne, patienterne, fordi I gør en forskel, og jeg er stolt af at være sygeplejerske. Jeg er ydmyg og stolt af at være jeres formand.

 

God arbejdslyst.

 

Qujanarsuaq. Tusind tak.

 

Inuuti Fleischer

Siulittaasoq

Nuuk 6.november 2014