Nyheder

Tid til forslag til generalforsamling

Posted on by Ken Jensen in Nyheder Kommentarer lukket til Tid til forslag til generalforsamling

Kære medlemmer,

Torsdag den 1. november 2018 afholdes generalforsamling i PK.

Iflg. vedtægterne skal forslag senest være PK i hænde lørdag den 1. september 2018.

Bestyrelsen bringer derfor dette venligst i erindring.

Bestyrelsen beder om, at forslag skal være skriftligt motiverede samt der skal være foretaget eventuelle konsekvensberegninger og andet relevant materiale.

Alle aktive medlemmer og pensionister, kan stille forslag og har stemmeret. Det er samtidig bestyrelsens forventning at eventuelle forslagsstillere, deltager på general-forsamlingen for her at kunne besvare eventuelle spørgsmål.

På bestyrelsens vegne og med venlig hilsen

Ken Jensen
Formand

Se beskeden i pdf-format.


OK orientering uge 25

Posted on by Ken Jensen in Nyheder Kommentarer lukket til OK orientering uge 25

Kære medlemmer,

Den denne uge har PPK haft en dialog med Naalakkersuisut for Finanser, Pele Broberg og Naalakkersuisut for Sundhed og forskning, Doris J. Jensen.

Naalakkersuisut for Finanser, Pele Broberg, lyttede til vores frustrationer vedrørende manglende udmøntning af overenskomsten og den manglende dialog med Økonomi- og personale styrelsen.

Det var mit indtryk at Pele Broberg udtrykte vilje til at handle på vores problemer.

Til mødet med Naalakkersuisut for Sundhed og forskning, Doris J. Jensen, oplyste vi de udfordringer som den manglende udmøntning medførte.

Naalakkersuisut for Sundhed og forskning, Doris J. Jensen, oplyste at Naalakkersuisut for Finanser, Pele Broberg er orienteret om situationen. Økonomi- og personale styrelsen hører under departementet for finanser og hvorfor bl.a. overenskomstforhandlinger ligger udenfor Naalakkersuisoq for Sundhed og Forskning, Doris J. Jensen ansvarsområde.

PK har sendt en opfordring til alle medlemmer af Inatsisartut og hele Naalakkersuisut, til at følge og deltage i debatten på vores hjemmeside.

Der er i uge også kommet et §37 spørgsmål om den manglende udmøntning af vores overenskomst.

https://inatsisartut.gl/documents/para3637/2018/spm/119_2018_Overenskomst_sundhedsvaesnet_TMAR_da.pdf

PPK orienterer løbende sundhedskartellet i Danmark om vores situation. Formændene for PPK og sundhedskartellet i DK har ligeledes en løbende dialog om situationen. Sundhedskartellet i Danmark ikke har beføjelser til at blande sig i grønlandske anliggender.

PPK bestyrelsen, ser med særdeles stor alvor på situationen og arbejder ihærdigt for en snarlig løsning.

PPK er i overvejelser i forhold til at begære mægling herom, idet det ikke kan afvises, at den manglende udmøntning må anses for at være et overenskomstbrud. PPK vil i denne sag som i andre holde vores medlemmer orienteret omkring de skridt vi måtte foretage os.

PPK udsendt en pressemeddelelse om store udfordringer med rekruttering bl.a. på grund af den manglende udmøntning.

Undertegnede er blevet interviewet af KNR og Sermitsiaq og de er tilgængelige på internettet.

God weekend

Ken Jensen
Formand for PK og Formand for PPK


§37 spørgsmål

Posted on by Ken Jensen in Nyheder Kommentarer lukket til §37 spørgsmål

Kære medlemmer,

Vi skrev i fredag den 15.juni 2018 til alle medlemmer af Inatsisartut. Der har været flere politikere der har henvendt sig til os efterfølgende. Helt konkret er der stillet et §37 spørgsmål til Naalakkersuisut vedrørende den manglende udmøntning af vores overenskomst.

Det er positivt at der nu fra politisk hold er øget fokus på vores urimelige situation.

Den 18. juni – 2018

I medfør af § 37 stk. 1 i Forretningsorden for Inatsisartut fremsætter jeg følgende spørgsmål til Naalakkersuisut: Spørgsmål til Naalakkersuisut:

1. Hvorfor er ikrafttræden af overenskomstforhandlingerne mellem Naalakkersuisut og sundhedsvæsnets personale, organiseret under fagforeningen PPK (Peqqinnissaq Pillugu Kattuffiit), forsinkede?
1. A. Hvilke kompetencer mangler Selvstyrets afdeling for, at få disse skrevet færdige?
1. B. Hvordan skaber vi fremover klare retningslinjer for rettidig omhu, således faggrupper ikke skal vente og vente, og sikrer at der kommer svar på henvendelser?

2. Hvor hurtigt kan PPk’s medlemmer forvente at overenskomst-aftalen der er indgået, udmøntes?

3. Er det korrekt at overenskomstforhandlingerne burde have været færdige i marts 2016, da den tidligere overenskomst udløb da?
3. A. Samt at aftalen blev forsinket, fordi Selvstyrets departement skulle finde pengene til lønstigninger, som de ikke havde finansieret da de kom til forhandlingerne?

4. Er det korrekt at aftalen lå færdig den 3. december 2017? Og at fagforeningen den 5. januar 2018 meddelte Selvstyret at de godtog aftalen, og at det blev aftalt at marts 2018 var deadline for udmøntning af disse, samt i maj 2018? 4. A. I så fald, hvad er årsagen til, at det tager så længe at få udmøntet aftalen mellem parterne?

5. Hvor ofte har der de sidste 10 år været forsinkelser i at få møder, aftaler eller udmøntning af aftaler mellem Selvstyret og PPK’s medlemmer?

6. Hvad mener Naalakkersuisut om disse forsinkelser, for store og for samfundet vitale faggrupper af deres borgere, som går og venter på deres overenskomster?

Begrundelse: Det virker beskæmmende, at der så ofte er forsinkelser i arbejdet med overenskomster. Det kunne være formålstjenstligt at høre, hvorfor dette sker, og særligt for så stor og vigtig en faggruppe som vort sundhedspersonale. Mangel på rettidig omhu i netop disse overenskomstforhandlinger rammer borgerne og sundhedsvæsnet urimeligt hårdt, da de får svært ved at rekruttere. Penge til vikar rekrutteringer er steget fra ca. 18 mio. kr. i 2015 til 28,6 mio. kr. i 2017, bl.a. som følge af, at overenskomsterne ikke kommer på plads, og selvfølgelig gør de dét – hvem vil arbejde et sted, hvor de ikke ved hvilken løn det er, og hvor arbejdsgiver, i dette tilfælde Selvstyret, udviser så grov ligegyldighed overfor din faggruppe?

Det er uacceptabelt, at der overenskomstforhandling efter overenskomstforhandling, forsinkes og udsættes. Det er et under at strejker ikke bryder spontant ud, og at folk ikke nedlægger arbejdet. Det presser også personalet her i landet, at rekruttering udefra er næsten umuligt uden en overeneskomst, og påvirker borger-betjeningen helt urimeligt.

Ligeledes synes det mærkeligt, at man sender forhandlere til overenskomstforhandlere der ikke har mandat til at forhandle. Det er uhørt. Det er meget, meget beskæmmende for Selvstyret, og os som politikere, at så stor og vigtigt en faggruppe – ja en livsnerve i samfundet – igen og igen underprioriteres.

Det giver vanskeligheder med rekruttering, i et i forvejen presset sundhedsvæsen, det giver utryghed blandt medlemmerne af denne faggruppe og så videre. Det virker uforståeligt set udefra, at man ikke kan planlægge sig korrekt og rettidigt ud af de her overenskomstforhandlinger.

Med ønske om svar inden for 10 arbejdsdage.

Tillie Martinussen
Samarbejdspartiet – Suleqatigiissitsisut


Overenskomst – Debat

Posted on by Ken Jensen in Nyheder Kommentarer lukket til Overenskomst – Debat

Kære medlemmer,

PPK, sundhedskartellet i Grønland, har i den forrige uge konstateret at økonomi- og personalestyrelsen ikke har færdiggjort renskrivningen af den indgået overenskomst tekst. Det betyder konkret for alle der arbejder under PPK overenskomsterne, at udmøntning af ensretningsprojektet indenfor sundhedskartellet ikke udmøntes som forventet.

PPK har forespurgt økonomi- og personalestyrelsen flere gange om en dato for hvornår de forventede at kunne præsentere en færdigskrevet overenskomsttekst. Dette har de først svaret på onsdag den 6. juni 2018, hvor de ikke angiver en dato for færdigskrevet overenskomsttekst, men blot anfører at de ikke har nedprioriteret arbejdet. PPK har bedt om en konkret dato og afventer svar.

PPK har afholdt et TR-møde den 7. juni hvor hovedkonklusionerne var, at PPK skulle afsøge følgende:

– om der var juridisk grundlag for at søge bod i forhold til det indgåede resultatpapir

– at PPK skulle søge kontakt med samarbejdsorganisationerne i Danmark, mhp. sparring i forhold til nuværende situation

– at bestyrelsen i PPK og de enkelte organisationer, skal overveje en strategi i forhold til pressen og involvering af det politiske niveau

Derudover var der et ønske om, at der ugentlig blev lavet en status, for at informere og oplyse alle PPKs medlemmer om udviklingen i forhold til overenskomsten, og hvilke tiltag der er blevet sat i værk fra PPKs bestyrelse.

PPK arbejder intensivt på de ovenstående punkter. Information vil ske løbende dog mindst en gang om ugen.

PPK har udfra resultatpapiret afventet den forventede udmøntning senest ved udgangen af maj 18. PPK har ikke haft anledning til at tro at dette ikke skulle ske. Derfor reagerer PPK først nu da det er PPKs opfattelse, at situationen er uacceptabel. Sundhedskartellet vil arbejde målrettet på at få løst denne.

PPKs bestyrelse har drøftet situationen. Vores primære strategi vil være, at vi nu henvender os til det politiske niveau som er ansvarlige for at sundhedssektoren fungerer ordentligt. PPK vil kræve en dialog med politikerne og vil have svar på hvorfor de tillader, at man ikke tager ansvar og medvirker til, at i medlemmer får den udmøntning der er stillet jer i udsigt. PPK vil udfra de tilbagemeldinger vi får fra politisk side tage videre stilling til hvad der skal gøres.

PPK opfordrer alle medlemmer til aktivt at deltage i debatten ved at følge debatten på PKs facebook side, da debatten vil være aktiv i dette forum. Det er vores forventning at debatten foregår i et sobert og ordentligt sprog hvor fokus er på sagen.

Du kan klikke på følgende link: https://www.facebook.com/Peqqissaasutkattuffiat/

På bestyrelsens vegne

Ken Jensen
Formand for PK

Download brevet i PDF-format her!


Haste TR-møde om overenskomsten

Posted on by Ken Jensen in Nyheder Kommentarer lukket til Haste TR-møde om overenskomsten

Kære medlemmer,

PK/PPK har af omveje fået oplyst at arbejdet med at få renskrevet den indgåede overenskomst først for nylig er gået i gang.

PK/PPK finder det ganske urimeligt at PK/PPK skal orienteres på denne måde. Det er ganske urimeligt at Økonomi- og Personale styrelsen ikke orientere PK/PPK løbende i forhold til hvorledes arbejdet med overenskomsten fremskrider. Det er ganske uacceptabelt at Økonomi- og Personalestyrelsen ikke prioriterer samarbejdet med de faglige organisationer. Det er ligeledes uacceptabelt at Økonomi- og Personalestyrelsen ikke prioritere arbejdet med overenskomsten eller den information vi forventer løbende som vi derfor ikke kan videregive til vores medlemmer.

Til orientering har PK/PPK bedt Økonomi- og Personalestyrelsen 3 gange om hvornår vi kunne forvente en overenskomsttekst. Men de har ikke svaret på disse henvendelser.

PK/PPK har gennem hele overenskomst processen været samarbejdsvillig og konsekvent været yderst forstående for de udfordringer Økonomi- og Personalestyrelsen har haft i forhold til at afvikle processen.

PK/PPKs medlemmer har naturligvis en berettet forventning om dels at få information om hvornår deres løn bliver udmøntet dels at få information om hvorledes deres honorering vil være efter den nye overenskomst.

Derfor har PK/PPK spurgt styrelseschef Lars Dencker for Økonomi- og Personalestyrelsen i går den 6. juni 2018 hvor langt processen er og om de oplysninger PK/PPK har fået andetsteds fra er rigtige. Økonomi- og Personale styrelsen har i dag tilsendt PK/PPK et svar uden de angiver en dato for hvornår de forventer at arbejdet med overenskomsten er færdiggjort. Dette er naturligvis langt fra tilfredsstillende og PK/PPK vil følge op på dette.

PK/PPK har indkaldt til et haste TR-møde den 7. juni 2018 for at informere om processen og få diskuteret de fremad rettede tiltag.

Så snart der er nyt vil PK/PPK orientere om det.

Med venlig hilsen

Ken Jensen
Formand for PK og PPK.

Download formandens brev her!

 


Formandens tale på DSR Kongressen 2018

Posted on by Ken Jensen in Nyheder Kommentarer lukket til Formandens tale på DSR Kongressen 2018

Indlæg på DSR KONGRES 2018 – Ved Ken Jensen PK FORMAND:

Kære kolleger,

Først og fremmest tak for invitationen til jeres kongres her i Nyborg. Jeg har glædet mig til at overvære de spændende debatter og diskussioner. Jeg har i de sidste 2 dage fået meget inspiration fra debatterne som jeg vil bringe med tilbage til vores egen debat i det grønlandske sundhedsvæsen. Specielt den energi og det engagement som I alle udviser er jeg meget inspireret af.

Jeg er formand for den grønlandske sygeplejefaglige organisation, PK, og derfor også formand for sundhedskartellet i Grønland og er hovedforhandler for sundhedskartellet.

Jeg kom selv til Grønland første gang i år 2000 og har siden været der i flere omgange i ca. 14 år. Jeg faldt, som så mange andre, pladask for naturen i Grønland og arbejdet som sygeplejerske i det grønlandske samfund. Det forhold at man som sygeplejerske har mange forskellige pleje- og behandlings kompetencer samt det balancerede forhold mellem dokumentation og tiden til at være hos patienten, fandt jeg, og finder, meget givende.
Det kan måske synes paradoksalt, at jeg som sygeplejerske med danske rødder, her på kongressen repræsenterer en grønlandsk sygeplejefaglig organisation. Jeg tænker at det afspejler den nødvendighed det er for sundhedsvæsenet i Grønland at kunne rekruttere udenfor egne rækker.

Det er ikke et mål i sig selv at kunne rekruttere udefra og PK så da også gerne at alle sygeplejerskestillinger var besat af fastboende i Grønland. Men med en befolkning på ca. 56.000 individer er det svært for ikke at sige umuligt at dette kan lade sig gøre.

Et af de initiativer som der er gjort i de sidste par år er at der er etableret specialuddannelser indenfor intensiv og anæstesi. Det er et led i at fastholde de ca. 150 grønlandske sygeplejersker som er uddannet i Nuuk gennem de sidste ca. 20 år. Der er et stort ønske fra grønlandske sygeplejersker om at kunne videreuddanne sig i Grønland.

Uagtet at der er både en sygeplejerske- og special uddannelse vil der efter PKs vurdering være behov for hjælp udefra landets grænser. Det er naturligt at man ser mod Danmark og de andre nordiske lande i forhold til rekruttering. Det er meget tilfredsstillende at PK har et godt og velfungerende samarbejde med DSR så de medlemmer der søger mod Grønland kan få det bedste hjælp til de spørgsmål der altid vil være i forhold til at arbejde i Grønland.

Der har fornyligt været valg i Grønland og i fredags blev der udnævnt en ny minister for sundhed og forskning. PK ser frem til et givende samarbejde som gerne skulle bidrage til en sundheds debat hvor de mange udfordringer der er i det grønlandske sundhedsvæsen bliver italesat.

En af de største udfordringer er at overenskomster mellem selvstyret og sundhedskartellet ikke indgås rettidigt. Overenskomstfornyelsen skulle have været indgået i marts 2016 – men er stadig ikke underskrevet til trods for at der lå et underskrevet forhandlingsresultat her i januar måned 2018. PK har gennem hele processen konstant inviteret selvstyret til forhandlinger men PK har måtte konstatere at det tilsyneladende ikke prioriteres af selvstyret.

Sygeplejen udvikler sig også på Grønland. Vi har i 2017 fået etableret et sygepleje etik råd og det første sygeplejefaglige symposium i Grønland planlægges til næste år, 2019, i Nuuk. PK er meget stolte over at være med til at planlægge denne milepæl indenfor sygeplejen i Grønland. Jeg er sikker på at det også vil være interessant for sygeplejersker udenfor Grønland at få indblik i hvordan sygepleje ydes på grønlandsk.

Sluttelig vil jeg gerne sige tillykke med at den neglebidende forhandlingsproces endte med et godt resultat. Det var fantastisk at se at sygeplejersker sammen stod stærke og stolte dag ud og dag ind foran forligsinstitutionen. Det var fantastisk at opleve at det var DSR som stod forrest når sammenholdet var under pres. Udefra set var det fantastisk godt gået at I formåede at få et så godt resultat hjem. PK er helt klar over at de resultater der opnås i Danmark har indflydelse på de områder selvstyret i Grønland ønsker forhandlet og derfor er vi meget taknemmelige for jeres store indsats. PK har fået stor inspiration og fornyet kræfter fra jer til den kommende OK proces som så småt skal til at starte hos os her i efteråret.

Tak for ordet og god kongres.

Download talen i PDF-format her.


Suppleringsvalg 2018

Posted on by Ken Jensen in Nyheder Kommentarer lukket til Suppleringsvalg 2018

Anmeldelse af kandidat til suppleringsvalg til
Bestyrelsen i Peqqissaasut Kattuffiat Maj 2018

Peqqissaasut Kattuffiat’s bestyrelse har 3 pladser til bestyrelsen og 2 suppleant pladser ledige, hvortil der kan kandideres og vælges i alt 5 nye medlemmer!
Som medlem af PK’s bestyrelse vil du være med til at effektuere generalforsamlingens beslutninger og samtidig får du stor indflydelse på bl.a. overenskomst og sygeplejen i Grønland.
Har du spørgsmål i forbindelse med et kandidatur eller bestyrelsens arbejde, er du velkommen til at kontakte bestyrelsen (kontakt data findes på www.pk.gl ) eller formanden på formanden@pk.gl eller 533717

Download tilmeldingsblanketten her.


Mini TR Seminar

Posted on by Ken Jensen in Nyheder Leave a comment

PPK har afholdt mini TR seminar den 25. og 26. april 2018

Der var TR fra sundhedsvæsen og kommune. Sundhedsassistenter, bioanalytiker, jordemoder og sygeplejersker fra Nuuk og en enkelt fra Ilulissat deltog.

Der var mange gode spørgsmål og vi glæder os allerede til november, hvor der bliver holdt TR seminar igen.